HARD TIME GEAR

Česky English Deutsch Français Ruština Španělština

4M Systems Tel.: (+420) 778 728 740
Eshop           Tel: (+420) 724 881 810

0

ETICKÝ KODEX 4M SYSTEMS a.s.

OBSAH
1. Základní ustanovení 3
1.1. Závaznost, působnost a rozsah 3
2. Účel Etického kodexu 3
3. Základní etické hodnoty 4M Systems a.s. 4
3.1. Jednáme v rámci zákona 4
3.2. Netolerujeme korupční jednání 5
3.3. Vyhýbáme se střetu zájmů 7
3.4. Respektujeme lidská práva a svobodu zaměstnanců 8
3.5. Budujeme dobré vztahy uvnitř společnosti 8
3.6. Chráníme bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a chráníme životní prostředí 9
3.7. Podporujeme kvalitu a inovace 10
3.8. Chráníme dobré jméno a majetek 4M Systems a.s. 10
3.9. Používáme „selský rozum“ a dodržujeme obecná pravidla morálky a slušného chování 11


1. Základní ustanovení
4M Systems a.s. je ryze českou společností zaměřenou na výrobu taktického vybavení pro vojenské a bezpečnostní složky. S cílem realizace a dosahování svých vizí, výkonu kvalitní a bezpečné práce, rozvíjení pozitivních obchodních vztahů s partnery a zákazníky, rozvíjení poctivého obchodního styku a předcházení páchání trestné činnosti, zaměstnanci a odpovědné osoby 4M Systems a.s. přijímají závazek k dodržování tohoto Etického kodexu, jako výraz úcty a respektu k obecně uznávaným etickým zásadám a pravidlům a právním předpisům.

1.1. Závaznost, působnost a rozsah
Tento vnitřní předpis je platný v celé společnosti 4M Systems a.s. Etický kodex je závazný v celém rozsahu pro 4M Systems a.s., jednotlivé zaměstnance či osoby v obdobném postavení, představenstvo a členy představenstva, dozorčí radu a členy dozorčí rady, osobu ve vedoucím postavení v rámci 4M Systems a.s., která je oprávněna jménem nebo za 4M Systems a.s. jednat, osobu ve vedoucím postavení v rámci 4M Systems a.s., která u 4M Systems a.s. vykonává řídící nebo kontrolní činnost (dále jen „dotčené osoby“).
Ustanovení tohoto Etického kodexu jsou adresována především zaměstnancům 4M Systems a.s., nicméně platí v nejširším možném rozsahu i pro ostatní dotčené osoby.

2. Účel Etického kodexu
Tento Etický kodex je nedílnou součástí compliance management systému, kterým se rozumí systém řízení společnosti formou činností a postupů, jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy a které by vedlo k trestní odpovědnosti právnické osoby. Compliance management systém je strategickou součástí firemní kultury 4M Systems a.s. Základní informace o compliance management systému jsou z důvodu maximální transparentnosti přístupné i veřejnosti a obchodním partnerům z internetových stránek 4M Systems a.s.:
http://www.4msystems.cz

Etický kodex definuje firemní a etické hodnoty chování ve 4M Systems a.s. 4M Systems a.s. se tímto Etickým kodexem hlásí k definovaným hodnotám a zásadám, které tvoří základní rámec pro její podnikatelské a společenské jednání, chování a vystupování.

Účelem Etického kodexu je zakotvit společné zásady a hodnoty pro všechny zaměstnance, ale i další dotčené osoby. Uvedené zásady a hodnoty jsou základním vodítkem pro jednání všech dotčených osob, a to i pro případ, že by se ocitly v situaci, kdy si nebudou zcela jisty, podle jakých konkrétních pravidel postupovat. Smyslem existence Etického kodexu je tedy poskytnout zaměstnancům, ale i dalším dotčeným osobám postupy či návod k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a bránit jednání, jež by bylo v rozporu se zásadami a cíli, na kterých4M Systems a.s. stojí a které prosazuje.

3. Základní etické hodnoty 4M Systems a.s.
Etický kodex je prohlášením zásad a hodnot, na nichž 4M Systems a.s. spočívá a které má za cíl budovat a chránit a kterými by se měly všechny dotčené osoby bez rozdílu řídit při výkonu své profese a mít je za své vlastní. Jedná se přitom pouze o nejzákladnější vymezení těchto zásad, když jejich konkretizace je promítnuta v jiných vnitřních předpisech společnosti, a to především v těch vnitřních předpisech, které tvoří součást compliance management systému.

Je třeba, aby dodržování těchto zásad a hodnot byl přikládán zaměstnanci, ale i dalšími dotčenými osobami maximální význam, jelikož jen tak může být naplněn cíl 4M Systems a.s., kterým je být odpovědnou, důvěryhodnou a rentabilní společností, a to jak pro své akcionáře, tak pro investory a obchodní partnery a v míře nikoli zanedbatelné a o to významnější být vyhledávaným zaměstnavatelem.

Základní etické hodnoty 4M Systems a.s. lze shrnout takto:
1. Jednáme v rámci zákona
2. Netolerujeme korupční jednání
3. Vyhýbáme se střetu zájmů
4. Respektujeme lidská práva a svobodu zaměstnanců
5. Budujeme dobré vztahy uvnitř společnosti
6. Chráníme bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a chráníme životní prostředí
7. Podporujeme kvalitu a inovace
8. Chráníme dobré jméno a majetek 4M Systems a.s.
9. Používáme „selský rozum“ a dodržujeme obecná pravidla morálky a slušného chování

3.1. Jednáme v rámci zákona
V rámci naší práce se řídíme platnými právními předpisy, přičemž klademe důraz na dodržování legislativy v předmětu podnikání, který provádíme. Dodržování právního řádu České republiky, ale i práva Evropské unie je nejvyšší hodnotou 4M Systems a.s., od které se odvíjejí veškeré následující zásady a hodnoty.
Dodržování národních právních norem a mezinárodního práva je pro nás prvořadé. Aktivně sledujeme a dodržujeme platné právní předpisy a vnitřní předpisy, které se týkají naší pracovní činnosti. Neznalost není omluvou před potenciálními důsledky porušování pravidel. Zajišťujeme dobrou informovanost zaměstnanců o platných právních předpisech, které se vztahují k pracovní činnosti anebo podnikatelské a jiné činnosti 4M Systems a.s.

Při obchodování respektujeme veškerou platnou legislativu. Dodržujeme platné importní, exportní, celní a licenční omezení a požadavky ve všech zemích, v nichž podnikáme.

Nepřipouštíme nelegální postupy při obchodování s vojenským materiálem a s jejich užitím.
Neuzavíráme s konkurenty dohody týkající se cen, rozdělení trhu, anebo jakékoli jiné dohody, které by byly porušením platných zákonů o hospodářské soutěži.

Spolupracujeme se státními úřady při jakémkoli vyšetřování, které se týká 4M Systems a.s., a nesmíme bránit, narušovat nebo nemístným způsobem ovlivňovat jakékoli oficiální úkony.

4M Systems a.s., stejně jako kterákoli jiná soukromá podnikající právnická osoba provozuje svou činnost za účelem zisku. Je tedy třeba zachovávat dostatečnou finanční základnu a vážit míru udržitelného rizika v rámci této činnosti. Tato podnikatelská činnost však za všech okolností musí být činěna v rámci mantinelů stanovených platnými právními předpisy a porušování právních předpisů na jakékoli úrovni či porušování standardů chování nikdy nesmí být tolerováno či ospravedlňováno snahou o maximalizaci zisku či snahou o splnění zadaného pracovního úkolu.

Dodržujeme také pravidla poctivého obchodního styku.

Ve 4M Systems a.s. je kladen velký důraz na to, aby byly veškeré ekonomické transakce řádně účtovány a aby byly podávány pouze pravdivé údaje o stavu hospodaření. Stejně tak, aby byly vždy poctivě, řádně a včas odváděny veškeré povinné platby.

3.2. Netolerujeme korupční jednání
Netolerujeme žádnou formu korupčního jednání. Rozvíjíme otevřený a poctivý vztah vůči našim partnerům a dodržujeme transparentní zásady při výběru dodavatelů. Jednáme vždy v nejlepším zájmu společnosti.
Boj s korupcí je velmi důležitou součástí compliance management systému, když korupce obecně představuje jednu z hlavních rizikových oblastí.

Uvědomujeme si, že korupce se neomezuje jen na veřejnou sféru, ale korupční pravidla platí plně i ve sféře soukromé.

Netolerujeme především:
a) jakéhokoli jednání, které by vedlo ke korupci či naznačovalo korupci v obchodních vztazích a podnikání či
ve vztazích vůči státním orgánům;
b) slíbení úplatku, jeho nabídky nebo poskytnutí s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí;
c) žádosti o úplatek s úmyslem ovlivnit tak své rozhodování.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Z pohledu trestního práva přitom není rozhodující výše úplatku. V oblasti výkonu státní moci a správy však nelze tolerovat zásadně žádné úplatky, a to ani nepatrné hodnoty. Úplatkem může být i tzv. sponzorský dar.
Nezapojíme se do žádné činnosti, která svou podstatou vede k vyhledávání, vymáhání, nabízení nebo přijímání úplatků, neoprávněných výhod apod.

Jakýkoliv pokus o korupci neprodleně oznámíme některým ze způsobů stanovených v interních směrnicích společnosti.

O zakázky se ucházíme čestným způsobem tím, že nabízíme kvalitu a cenu produktů, nikoli nabízením neoprávněných výhod. Žádný z nás přímo ani nepřímo nenabízí, neslibuje, neposkytuje nebo neschvaluje poskytnutí peněz nebo čehokoliv hodnotného veřejným činitelům či soukromým subjektům s cílem ovlivnit oficiální jednání, nebo získat neoprávněnou výhodu. Neposkytujeme protihodnotu za poskytnutí neoprávněných výhod.

Dary, pozornosti či jiné výhody jakékoli hodnoty zásadně nepřijímáme, nedáváme či nevyžadujeme. Případné dary, pozornosti či jiné výhody poskytujeme a přijímáme jen v dobré víře a v souladu s protikorupčními pravidly 4M Systemsy a.s..

V případě přijetí nebo dávání darů, pozornosti či jiné výhody, zejména v případech souvisejících s obchodní zdvořilostí, nesmí dar dotčené osoby ani 4M Systems a.s. žádným způsobem zavázat ani pro ně získávat nezákonné výhody. Pokud dar, pozornost či jiná výhoda nesplňuje tuto podmínku, tak nemůže být darován ani přijat. Dotčené osoby jsou povinny nabídnutý dar, pozornost či jinou výhodu, které nesplňují tuto podmínku odmítnout.

Obchodní pozornosti však lze přijmout, zejména pokud by jejich nepřijetí bylo vnímáno jako nezdvořilé. Přijmout lze tedy jen takovou obchodní pozornost, která se pohybuje v rámci obvyklé zdvořilosti, tedy musí být v limitech běžné obchodní praxe a nesmí překročit hranici přiměřenosti vzhledem k okolnostem případu. Žádná takto přijímaná drobná obchodní pozornost však nesmí být poskytována či budit zdání, že je poskytována s cílem odměnit za nesprávné, neetické, nelegální jednání. Jejich přijetí je možné pouze, pokud poskytovatel obchodní pozornosti neočekává a nevyžaduje protiplnění. Obdobná pravidla platí u pozvání na jídlo či pití. Cena takového pozvání, tedy obchodní pozornosti musí být přiměřená a musí se jednat o obchodní pozornost, tedy žádnou výhodu ve snaze ovlivnit rozhodování jakéhokoliv subjektu. Toto pravidlo platí i pro případ, že drobná obchodní pozornost je poskytována některou z dotčených osob obchodním partnerům 4M Systems a.s. či v rámci marketingu. Vyžaduje-li obchodní praxe nebo obchodní zdvořilost přijetí nebo poskytnutí obchodní pozornosti přihlédne konkrétní dotčená osoba ke svému postavení a postavení obchodního partnera a vyhodnotí hodnotu obchodní pozornosti (např. pozvání na společenskou nebo sportovní událost, výběr prostředí pro jednání, hodnotu poskytnutého občerstvení) tak, aby odpovídala obchodní praxi.

Dary a sponzorské příspěvky poskytujeme pouze písemnou smluvní cestou na základě rozhodnutí 4M Systems a.s. v rámci zákonných předpisů, přičemž dbáme na to, aby tyto dary byly transparentní a dohledatelné a nebyly zneužity k nezákonným účelům.

Dodavatele vybíráme na základě objektivních kritérií, jako je cena, kvalita a způsob provedení. Vztahy s dodavateli zakládáme na důvěře a poctivosti. Nabídky posuzujeme spravedlivě a nestranně, přičemž osobní a subjektivní úvahy neovlivňují náš rozhodovací proces.

3.3. Vyhýbáme se střetu zájmů
Vyhýbáme se všem situacím, ve kterých by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů. Jednáme v nejlepším zájmu společnosti a nezneužíváme majetek, informace ani vlastní pozice ve společnosti k osobnímu obohacení.

Střetem zájmů se obecně označují situace, kdy osoba, která má rozhodovat, je přímo či nepřímo osobně zainteresována na výsledku svého rozhodnutí.

Obchodní zájmy 4M Systems a.s. striktně oddělujeme od zájmů soukromých. Předcházíme situacím, kdy by mohl nastat konflikt mezi našimi soukromými zájmy a obchodními zájmy 4M Systems a.s. Pokud dojde ke střetu firemního a osobního zájmu, neupřednostňujeme svůj osobní zájem před zájmem, který jsme povinni prosazovat a hájit.

Nepodílíme se na dodavatelských a obchodních vztazích 4M Systems a.s. na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmíme mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je 4M Systems a.s.

Neúčastníme se vědomě žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem našich pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

Střet zájmů může nastat i v kontextu rozhodování v oblasti lidských zdrojů. S náležitou péčí dbáme na to, aby při přijímání rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů nebyly jako kritérium použity naše soukromé zájmy a osobní vztah.

Jako povinnost přijímáme nahlásit 4M Systems a.s. všechny situace, které by mohly být vnímány jako střet zájmů, a to v maximálním přípustné míře povolené zákonem.

Výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti 4M Systems a.s. oznámíme 4M Systems a.s. předem dle platných zákonných předpisů.

3.4. Respektujeme lidská práva a svobodu zaměstnanců
Prosazování rovných příležitostí, podpora rovného zacházení, respektování osobní důstojnosti, soukromí a práva každého zaměstnance jsou pro nás klíčové. Odmítáme jakékoliv nepřijatelné zacházení se zaměstnanci a za tímto účelem vytváříme podmínky pro kvalitní mezilidské vztahy.
Respektujeme u svých zaměstnanců zákonem stanovenou svobodu sdružování.
Zaměstnance odměňujeme způsobem odpovídajícím jejich výkonu a zároveň jim poskytujeme možnost zvýšit si dovednosti a kvalifikaci.

Odmítáme a zakazujeme diskriminaci na jakékoliv pracovní pozici, zejména diskriminaci na základech rasy, pohlaví, věku, náboženství nebo kterékoliv zákonem chráněné charakteristiky.
Veškeré naše činnosti probíhají v souladu s mezinárodními pravidly pro dodržování lidských práv a svobod. Důrazně odmítáme dětskou a nucenou práci a hlásíme se k prohlášením a deklaracím mezinárodních organizací potírající dětskou a nucenou práci.

3.5. Budujeme dobré vztahy uvnitř společnosti
4M Systems a.s. usiluje o silný a pevný vztah se všemi svými zaměstnanci. Vytváříme takové pracovní prostředí, ve kterém se s každým zaměstnancem zachází s úctou a důstojností. Usilujeme o osobní rozvoj zaměstnanců, navzájem sdílíme znalosti a zkušenosti a podporujeme používání nových technologií.
Všechny vztahy v rámci 4M Systems a.s., tedy vztahy k zaměstnancům, mezi zaměstnanci jako i vztahy mezi nadřízenými a podřízenými užívají vzájemné důvěry umožňující vzájemnou výměnu informací, nezávisle na pracovních pozicích.

Vzájemně spolupracujeme, respektujeme se a podporujeme profesní růst a odborný rozvoj všech zaměstnanců.

Preferujeme, aby vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byly založeny na těchto zásadách:
a) vzájemný respekt,
b) zájem o zvýšení kvalifikace na straně zaměstnance a vytváření podmínek pro její rozvoj na straně
zaměstnavatele,
c) rovnost příležitostí,
d) odpovědnosti za své činy a chování,
e) spravedlivé a objektivní hodnocení a odměňování,
f) pracovní prostředí bez jakékoli formy diskriminace a
g) firemní kultura zaměřená na výkony a týmovou práci.

3.6. Chráníme bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a chráníme životní prostředí
Odpovídáme za ochranu zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců při práci, vyhledáváme bezpečnostní rizika a přijímáme preventivní opatření vedoucí k zabránění úrazům a nemocem z povolání. Respektujeme a dodržujeme zásady ochrany životního prostředí.

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizujeme pro naše zaměstnance pravidelná školení, která vedou k minimalizaci bezpečnostních rizik.

Ochrana zdraví a bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti patří k našim významným prioritám. Odpovědnost vůči zaměstnancům vyžaduje uplatňování nejlepších možných opatření pro předcházení nehodám a vztahuje se na technické plánování pracovišť, vybavení a procesů, řízení bezpečnosti a každodenní chování jednotlivců na pracovišti.

Dbáme a prosazujeme, aby byly dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činíme preventivní a ochranná opatření nezbytná k zajištění nejlepších podmínek v této oblasti.
Konkrétní pravidla v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci jsou obsažena v příslušných vnitřních předpisech.
Odpovědné a ohleduplné zacházení s přírodními zdroji je pro nás, ve všech našich provozech, samozřejmostí. V naší výrobě používáme a zdokonalujeme technologie ochrany životního prostředí. Dodržujeme zákony o životním prostředí a vysoké interní standardy a trvale rozvíjíme systém řízení, jakož i dodržování zákonem stanovených pravidel.
Každý z nás má zásadní úlohu pro dosahování uvedených závazků ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví a bezpečí při práci.

3.7. Podporujeme kvalitu a inovace
Uvědomujeme si, že kvalita našich výrobků a úroveň poskytovaných služeb je největší hodnotou, kterou našim zákazníkům můžeme nabídnout. Při výzkumu a vývoji dodržujeme celospolečenské etické zásady s cílem dosáhnout maximální efektivity a kvality.

4M Systems a.s. je proslulá pro své vysoce kvalitní výrobky a servis. Odpovídáme za životní cyklus našich výrobků, od počáteční koncepční fáze, přes zajišťování dodávek materiálů a součástek, až po ekologickou likvidaci vyřazených výrobků. Abychom zajistili dodržování mezinárodních standardů a současně zachovali svou skvělou pověst, používáme systém řízení kvality. Tento systém trvale vyvíjíme a zdokonalujeme. Účinnost systému řízení kvality trvale a průběžně kontrolujeme nezávislým subjektem, který uděluje osvědčení při každoročním prověření systému kvality. Všichni z nás se podílejí na systému řízení kvality.

Soustavně se snažíme o inovace v oblasti technologií, produktů a služeb, obchodu a lidských zdrojů s cílem dosáhnout maximální efektivity a nejvyšší kvality. Při vývoji nových výrobků neporušujeme průmyslová práva našich konkurentů.

Klademe důraz na profesionalitu a důvěryhodnost.

3.8. Chráníme dobré jméno a majetek 4M Systems a.s.
Podporujeme dobré jméno společnosti. Neúčastníme se aktivit ani obchodních vztahů, které by mohly poškodit dobré jméno 4M Systems a.s. nebo našich partnerů. K majetku společnosti se chováme vždy jako skutečný vlastník. Nezneužíváme obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti ve svůj prospěch či ve prospěch třetích stran.

Ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a ostatním zaměstnancům vždy jednáme řádně a čestně a chráníme jejich dobré jméno a pověst 4M Systems a.s.

Očekáváme, že zaměstnanci budou majetek společnosti používat odpovědně a pro účely společnosti. Majetek 4M Systems a.s. můžeme využívat pro soukromé účely jen v rozsahu obvyklém a se svolením zaměstnavatele.

Zachováváme v tajnosti všechny chráněné skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství a o nichž se dozvíme při výkonu své práce nebo v souvislosti s ní. Obchodní tajemství, informace o provozu společnosti, stejně jako jakékoliv další důvěrné informace, ke kterým získáme přístup v rámci své pracovní činnosti, považujeme a zacházíme s nimi jako s důvěrnými informacemi. Informace této kategorie – zejména údaje o dodavatelích, zákaznících, zaměstnancích, obchodních partnerech a dalších třetích stranách – vhodně chráníme před třetími osobami a nezúčastněnými zaměstnanci. Po ukončení pracovního poměru nebo změně pracovní funkce nezneužíváme informace a jiné výhody, které jsme získali, či které vyplynuly z výkonu našeho bývalého postavení v 4M Systems a.s.

Aktivně se zajímáme o podnikatelské cíle 4M Systems a.s. a v maximální zákonem stanovené míře se snažíme přispět k jejich naplnění.

Ztotožňujeme se s firemní kulturou 4M Systems a.s., která je založena především na důsledném dodržování právního řádu.

3.9. Používáme „selský rozum“ a dodržujeme obecná pravidla morálky a slušného chování
Předpokládáme, že každá dotčená osoba má rozum průměrného člověka i schopnost ho užívat s běžnou péčí a opatrností a že toto můžeme od dotčených osob důvodně očekávat také v právním styku, ale i při výkonu jejich činností pro 4M Systems a.s.

4M Systems a.s. proto apeluje na všechny dotčené osoby, aby při své činnosti pro 4M Systems a.s. vždy postupovaly v souladu s uvedeným předpokladem a zároveň, aby dodržovaly i většinovou společností obecně uznávané zásady morálky. S tím souvisí i to, že dotčené osoby jsou vyzvány k tomu, aby v případě jakýchkoliv pochybností spočívajících v tom, zda je jejich postup v souladu s právním řádem či s morálními a etickými pravidly, tyto své pochybnosti vždy včas sdělily příslušnému vedoucímu zaměstnanci.